Вхід

Реклама

"презентація до уроку “Дослід Резерфорда”, презентація до уроку “Розв’язування задач”, презентація до уроку “Лабораторна робота на тему “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра”" PDF Друк e-mail

Зміст:Вступ    4
1. Основні можливості презентацій в PowerPoint
1.1. Комп’ютер на уроках фізики    7
1.2. Вибір виду презентації та шаблона слайда    8
1.3. Вставка тексту та малюнків.    10
1.4.  Додавання в слайд малюнків з ClypArt.    13
1.5. Анімація та використання режиму Сортувальник.    13
1.6. Виведення презентації на показ та на друкування.    16
2. Презентація уроку «Дослід Резерфорда»                                                                        
2.1. Труднощі при проведені уроку «Дослід Резерфорда» та їх вирішення.    18
2.2. Сценарій презентації.    18
3. Презентація уроку «Розв’язування задач»
3.1. Труднощі при проведені уроку “Розв’язування задач”.    26
3.2. Сценарій презентації.    27
4. Презентація уроку «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»»
4.1. Труднощі при проведені уроку «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра» ».    29
4.2. Сценарій презентації.    29
Висновки.   
Додатки.   
Література.   


Вступ
Створення електроно-обчислювальних машин можна порівняти з такими видатними досягненнями людства, як винахід колеса, створення парової машини, освоєння електрики, використання  атомної енергії. Однак і в цьому переліку дивовижних відкриттів комп’ютер займає особливе місце. Якщо звичайні машини полегшують фізичну працю людини, то комп’ютери допомагають їй в розумовій діяльності.
З винаходом комп’ютера в світі з’явилась машина, яка за короткий термін неймовірно змінила технічний образ нашої цивілізації. Без використання ЕОМ з їх величезними різнобічними можливостями не могли б розвиватися великі науково-технічні проекти сучасності. Комп’ютери сприяли розвитку нових ефективних методів пізнання і використання законів природи, стали одним із визначальних факторів науково-технічного прогресу.
В теперішній час, комп’ютер, як і інші технічні засрби навчання, все частіше використовуються в учбовому процесі в школі.
Використання комп’ютерних уроків в курсі фізики дозволяє наочно уявити складні фізичні явища, часто такі, які не можливо провести в шкільному демонстраційному експерименті (частково із-за ннехватки лабораторного приладдя), що сприяє більш глибокому засвоєню  матеріала і підвищенню інтересу учнів до предмету. Комп’ютерне моделювання фізичних процесів розвиває також творчі можливості школярів і сприяє їх професійній орієнтації.
Існує два загальновизнаних напрями комп’ютерного навчання. Перший напрям пов’язаний з використанням комп’ютера як предмета навчання. Цей напрям досить популярний. Учні оволодівають навичками професіонального користування сучаснимим комп’ютерами, вивчають, як правило, три-чотири мови програмування. В умовах такого навчання від вчителя вимагається, щоб він був грамотним спеціалістом у комп’ютерній техніці і мовах програмування.
Другий напрям пов’язаний з використанням комп’ютера як засобу навчання. Він стає найбільш поширеним. Основним аргументом для такого підходу є той факт, що не кожен учень, що оволодів комп’ютером, буде в майбутньому професіональним програмістом. Навчальні системи, в яких використовуються комп’ютери під час вивчення різних предметів, дають більш універсальні знання і навички. Учитель, що пррацює в цьому напрямі, повинен досконало володіти своїм предметом, уміти добирати і подавати учням найрезультативніші і перспективні методи комп’ютерного навчання.
Комп’ютер являється потужним засобом, що спроможний істотно допомогти вчителю в його роботі. Проте педагогічна доцільність комп’ютерного навчання в умовах загальноосвітньої школи досягається тоді, коли вона базується на теоретичних і практичних концепціях педагогічної науки.
Обчислювальна техніка, фундаментальним базисом якої виступає фізика, знаходить широке застосування в викладанні останьої не тільки як засіб, що прискорює обчислення, але і як засіб, що моделює математичними методами фізичні процеси і явища, як сучасний засіб наочності і поєднання її абстрактно-логічної сторони з предметно-образною, як засіб математичної обробки результатів демонстраційного експерименту і лабораторних робіт, контроля і самоконтроля знань учнів.
Проте на сьогодні в більшості шкіл не існує відповідного програмного забезпечення (а також материального для його придбання), яке необхідне для вирішення перерахованих проблем сучасної школи. Тому створення таких засобів власними силами допоможе (хоча б частково) подолати той розрив, який виник між станом шкільної освіти і рівнем науково-технічного прогресу.
В данній роботі комп’ютер використано для моделювання уроку пояснення нового матеріалу по фізиці за 11-й клас на тему "Дослід Резерфорда, ядерна модель атома", уроку розв’язування задач та   лабораторної роботи по фізиці за 8-й клас, яка називається "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра". Цей вибір обумовлений тим, що в рельних умовах її можна проводити для обмеженої кількості зразків, також дефіцитом навчальних приладів в сучасній школі.
Актуальність проблеми застосування на уроках фізики комп’ютерної техніки зумовлена постановкою перед школами завдань підвищення якості знань, розвитку логічного мислення і пізнавальних здібностей учнів, підготовки їх до різних видів творчої діяльності.
Об’єктом дослідження є процес формування теоретичних і практичних вмінь учнів під впливом поєднаної дії вчителя та комп’ютера на пізнавальну діяльність учня.
Предмет дослідження: теорія і практика цілеспрямованого використання комп’ютера в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
Метою роботи є комп’ютерна підтримка навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі, розширення міжпредметних зв’язків фізики з інформатикою, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до навчання.  
Практична значимість полягає в тому, що застосування комп’ютера в процесі навчання є більш активним і переважаючим в порівнянні з існуючими методиками, особливо в плані розширення можливості аналізу фізичних явищ і процесів, а отже і більш глибокого і усвідомленого вивчення курсу. Крім того, використання комп’ютера в значній мірі дозволяє здійснити вивільнення додаткового резерву часу на уроці.
Робочі гіпотези:
1.    Систематичне використання комп’ютерних технологій і програм навчального характеру в навчанні дозволяє створити цілісні і повні знання в учнів
2.    З використанням комп’ютера значно зростає інтерес учнів до знань1. Основні можливості презентацій в PowerPoint

1.1. Комп’ютер на уроках фізики
В період зростання темпів економічного розвитку суспільства  постає необхідність у переданні систематизації тих знань, які накопились в суспільстві на даний момент часу. Щодня виникають нові наукові відкриття і досягнення, які необхідно застосовувати в різних галузях людської діяльності, і тут постає потреба підвищенні кваліфікації спеціалістів та підготовці нових кадрів. Ця потреба і є основною рушійною силою, яка змушує відшуковувати нові шляхи та методи вирішення проблеми кваліфікації кадрів. Найважливішу роль в цьому процесі відіграє освіта, а особливо середня шкільна та середньо-професійна освіта. Адже саме в цих ланках системи освіти даються первинні знання про розвиток суспільства та природи, крім того, вони є тим первиним джерелом інформації, яку учні отримують про оточуючий світ, саме вони є тією основою, тим фундаментом на якому формується науковий світогляд учнів.
Особливе місце у формуванні світогляду учнів відіграє фізика. Являючись наукою про природу, вона дає початкові відомості про будову і властивості матерії, простору, часу, дає поняття про основні закони, які діють в матеріальному світі, а також пояснює їх дію в різних умовах, створюючи основу для формування наукового світогляду учнів. Тому викладання фізики, чи не найбільше, потребує застосування найновіших досягнень в техніці та педагогіці, адже вони допомагають зробити навчально-виховний процес більш системним та ефективним.
В наш час особливого рівня розвитку досягли такі галузі, як інформатика та інформаційні технології: виникають все нові і нові типи комп’ютерної техніки з різним, постійно зростаючим набором можливостей, які дають змогу використовувати їх майже в усіх галузях діяльності людини. Комп’ютери дозволяють здійснювати моделювання різноманітних процесів, проводити різного роду анкетування та тестування, виступати в ролі репетитора з різних дисциплін, здійснювати переклади текстів на різні мови, синтезувати музичні звуки та багато іншого. Ці можливості роблять комп’ютер необхідним помічником вчителя на уроці.
Сучасні вчителі по-справжньому оцінили можливоті комп’ютерної техніки і ефективно застосовують її на уроках. Навчання фізики також потребує активного впровадження комп’ютерних навчальних програм. Фізика, насамперед, є наукою дослідною, експериментальною, отже дуже доречним було б використання комп’ютера для різного роду моделювання процесів, явищ, адже добре побудована модель, в ряді випадків є більш цінною ніж демонстрування самого процесу або явища. Крім того, з метою поглиблення розуміння фізичних явищ, ряд задач доцільно розв’язувати з допомогою ЕОМ. Цей метод дозволяє вчителю фізики при викладанні частіше звертатися до фізичногообчислюваного експерименту, більш наочно встановлювати залежність одних величин від інших, глибше досліджувати задачі з фізико-технічною спрямованістю, при цьому посилюється політехнічна орієнтація навчання . Зрозуміло, що для викладання фізики важливо не обмежуватися розробкою різних варіантів програмного навчання, машиного опитування і навіть обробкою результатів експериментів. Потрібно активно проводити розробку машинних експериментів тих явищ, які взагалі неможливо продемонструвати в шкільних лабораторіях. При користуванні такими програмами учні не тільки впевнюються в істинності важливих понять і законів, але і можуть отримувати нові пізнавальні результати, які мають принципове значення. Багато методистів вважає, що машинний експеримент має зайняти місце модельного.


1.2. Вибір виду презентації та шаблона слайда
Програмне середовище PowerPoint, призначена для підготовки презентацій, дозволяє реалізувати самі сміливі задуми. Процес створення презентації починається з добору і підготовки окремих слайдів, що при демонстрації будуть змінювати один одного.
Розробку проекту презентації необхідно починати з аналізу її об'єктів. Будь-яка презентація може сприйматися, як система взаємозалежних складних об'єктів, що у свою чергу, складаються із сукупностей більш простих і т.д.
У залишковому підсумку таку сукупність взаємозалежних і підлеглих один одному об'єктів, що можуть бути створені в конкретному програмному середовищі. Так у середовищі PowerPoint  типовим великим комп'ютерним об'єктом є слайд.
У PowerPoint можна скористатися чотирма способами створення презентації.
Створити презентацію прямо з клавіатури, що досить втомливо, довга, нудна  справа, що висушує мозки.
Попросити кого-небудь зробити цю роботу за вас (не завжди прийнятно).
Використати  у PowerPoint Майстер автозмісту, що крок за кроком проведе вас через труднощі в створенні презентації.
Використати один із вбудованих шаблонів.  У цьому випадку вам залишиться тільки ввести в макет слайда свою інформацію.
Щоб допомогти вам при розробці презентації, що запам'ятовується, PowerPoint пропонує Майстер автозмісту, що дозволяє скласти презентацію, практично не напружуючи звивин, - шлях творчості, якому надає перевагу більшість людей. Для створення презентації за допомогою Майстра автозмісту вимагаються лічені хвилини, можете розслабитися і просто крок за кроком вводити свій текст.
У цьому випадку вам залишиться тільки ввести в макет слайда свою інформацію.
Виберіть ФайлСтворити.
Відкриється діалогове вікно Створити презентацію.
Якщо ви використовуєте PowerPoint як самостійну програму, викличте Мастер автозміст, клацнувши на відповідній піктограмі в діалоговому вікні, що відкрилося.
Перейдіть на вкладку Презентації.
Клацніть на піктограмі Майстер автозмісту, а потім на кнопці ОК.
Клацніть на кнопці Далі.
Відкриється діалогове вікно Майстер автозмісту, у якому ви зможете встановити тип створюваної презентації.
Виберіть найбільш придатний вид для створюваної презентації і знову клацніть на кнопці Далі.
Відкриється наступне діалогове вікно, у якому вас запитають про те, як ви хочете використовувати вашу презентацію.
Виберіть придатне значення перемикача і знову клацніть на кнопці Далі.
Ви побачите ще одне діалогове вікно Майстер автозмісту, у якому вам належить визначити спосіб висновку презентації і вказати, чи хочете ви роздрукувати тези.
Виберіть відповідне значення перемикача (наприклад Презентація на екрані) і знову клацніть на кнопці Далі.
З'явиться ще одне діалогове вікно Майстер автозмісту, у якому вас попросять указати заголовок презентації й ім'я автора. Уведена вами інформація буде відображена на першому слайді презентації.
Уведіть заголовок, ваше ім'я і будь-яку додаткову інформацію у відповідні текстові поля і клацніть на кнопці Далі.
Нарешті останнє діалогове вікно Майстер автозмісту повідомить вам про закінчення роботи над презентацією.
Клацніть на кнопці Готово.
PowerPoint покаже ваш перший слайд у режимі перегляду Структура і зовнішній вигляд слайда в додатковому маленькому віконці.
Якщо вам покажеться, що колір і оформлення  слайда, обрані при створенні презентації, не відповідають вашим запитам, їх можна змінити.
Виберіть ВидСлайди.
Використовуючи вертикальну смугу прокручування вікна PowerPoint, виберіть той слайд, тло якого ви хочете змінити.
Виберіть ФорматФон.
PowerPoint відкриє діалогове вікно Фон.
Клацніть на списку, що розкривається, внизу діалогового вікна.
Розкриється меню кольорів, що ви можете вибрати для фона вашого слайда.
Виберіть один із кольорів на палітрі.
Клацніть на кнопці Застосувати, щоб змінити колір фона поточного слайда, чи на кнопці Застосувати до всіх, щоб призначити обраний колір фона для всіх слайдів.
Виберіть ФорматЗастосувати оформлення.
Відкриється діалогове вікно Застосувати оформлення. При виборі одного із шаблонів у поле перегляду з'явиться зображення слайда в тім виді, у якому він буде в презентації.
Виберіть оформлення, що сподобалося, потім клацніть на кнопці Застосувати.
PowerPoint замінить оформлення всіх слайдів вашої презентації.
Вибір шаблона тексту
Клацаємо Формат з'являється меню “А шрифт”
Клацаємо Размітка слайда і Застосувати, з'являється робоче поле слайда.

1.3. Вставка тексту та малюнків
Будь-який слайд містить два основних елементи — напис і малюнки. Написи містять текст (що не дивно), тоді як малюнки можуть містити картинки, файли, створені за допомогою інших програм, зображення, зняті цифровою чи камерою отримані за допомогою сканера
Перш ніж увести який-небудь текст у ваш слайд, потрібно створити для нього текстове поле, щоб PowerPoint знав, у якім місці слайда ви хочете розмістити введений текст. Додати нове текстове поле в слайд ви можете в такий спосіб.
Виберіть ВидСлайди.
Клацніть на кнопці Напис на панелі інструментів чи Малювання виберіть ВставкаНапис.
Помістите покажчик миші в тім місці на слайді, куди ви хочете вставити напис, натисніть ліву кнопку миші, простягніть покажчик миші по слайду і відпустіть кнопку, коли розмір текстового поля задовольнить вас.
Введіть у поле ваш текст.
Для того щоб виділити найбільш важливу інформацію, представлену на слайдах у PowerPoint, ви можете скористатися лініями, стрілками, прямокутниками й овалами.
Для нанесення ліній і фігур використовується панель інструментів Малювання. Щоб показати панель інструментів Малювання на екрані, виберіть з меню команду ВидПанелі інструментівМалювання, при цьому навпроти опції Малювання повинен з'явитися прапорець.
За допомогою ліній можна розділити ваш слайд на частини. Щоб намалювати лінію, виконайте наступне.
Виберіть ВидСлайди.
Використовуючи  вертикальну смугу прокручування вікна PowerPoint, виберіть той слайд, що хочете змінити.
Клацніть на кнопці Лінія чи Стрілка на панелі инстументов Малювання.
Підведіть покажчик миші до того місця на слайді, звідки повина починатись лінія чи стрілка.
Покажчик миші набуде вигляду хрестика.
Натисніть ліву клавішу мишки, потягніть покажчик миші і відпустіть клавішу в тому місці, де лінія чи стрілка повині закінчуватись.
PowerPoint намалює лінію чи стрілку на слайді.
Ви також можете використовувати прямокутники й овали, щоб об'єднати групи об'єктів на вашому слайді, чи можете накидати простенький чи малюнок веселе личко, щоб позабавити ваших слухачів.
Для того щоб намалювати геометричні фігури, виконайте наступне.
Виберіть ВидСлайди.
Використовуючи вертикальну смугу прокручування вікна PowerPoint, виберіть той слайд, що ви хочете змінити.
Клацніть на кнопці Прямокутник чи Овал на панелі інструментів Малювання.
Підведіть покажчик миші до того місця на слайді, куди хочете помістити фігуру.
Покажчик миші прийме вид хрестика.
Встановить необхідний розмір фігури, натиснувши ліву кнопку миші і переміщуючи покажчик по слайду.
Досягнувши необхідного розміру, відпустіть клавішу миші.
Обрана фігура з'явиться на слайді.
Після того як ви намалюєте на слайді прямокутник чи овал, завжди можна змінити його зовнішній вигляд, встановивши новий тип лінії границі, додавши колір заливання, тінь чи об’єм. Підведіть покажчик миші до фігури, зовнішний вид  якої ви хочете змінити.
Покажчик миші приймет вид хрестика зі стрілками.
Клацніть кнопкою миші.
По краях фігури з'являться квадратики маркерів.
Проведіть необхідні зміни формату фігури.
Щоб змінити тип ліній границі, використовуйте кнопки Тип лінії, Тип штриха чи Вид стрілки. З'явиться меню. Просто клацніть на типі, що сподобався вам, і поспостерігайте, як PowerPoint застосує його до вашої фігури.
Щоб встановити колір заливки фігури клацніть на стрілці, спрямованій вниз, поруч із кнопкою Колір заливки. З'явиться меню. Виберіть колір, що заповнить внутрішню частину вашої фігури.
Щоб додати фігурі об’єму, використовуйте кнопки Тінь чи Об’єм.
Закінчивши роботу над зовнішнім виглядом фігури, клацніть де-небудь на слайді, щоб зробити невидимими маркери навколо фігури.
Можливо, лінія чи стрілка фігура з'явилася у вас не на тім місці, де ви хотіли б. Чи ви вирішили, що ваш витвір став вам не до вподоби з усіма цими лініями і їх варто видалити.Щоб перемістити чи цілком видалити лінію, чи стрілку фігуру на слайді, виконайте наступне.
Підведіть покажчик миші до лінії, стрілки, чи фігури, що ви хочете перемістити чи знищити.
Покажчик миші прийме вигляд хрестика із стрілками.
Клацніть кнопкою миші.
Навколо обраного об'єкта з'являться квадратики маркерів.
Перемістіть  чи знищіть обраний об'єкт.
Щоб виконати переміщення, натисніть ліву кнопку миші, утримуючи її, перемістіть об'єкт на нове місце і відпустіть кнопку.
Щоб назавжди попрощатися з обраним об'єктом, натисніть Delete чи виберіть команду ВиправленняОчистити.

1.4. Додавання в слайд малюнків з ClypArt
Якщо ви захочете за допомогою РоwегРоint намалювати щось складніше, ніж проста геометрична фігура, ви зіштовхнетесь із серйозними проблемами. Складний малюнок набагато простіше  виконати в спеціалізованих програмах малювання.
Хоча ви не можете створити в РоwегРоint професійний малюнок, ви завжди можете вставити в презентацію РоwегРоint уже готовий малюнок, створений за допомогою інших програм. Якщо вам необхідний малюнок у презентації, скористайтеся одним із двох простих методів.
Використовуйте одну з картинок, що надходять разом з Microsoft Office.
Вставте малюнок з файлу, що зберігається у вас на твердому диску.


1.5. Анімація та використання режиму Сортувальник
Ідея анімації тексту полягає в тому, щоб на початку показати на екрані слайд без тексту або тільки  деяку частину тексту, а потім нажаттям клавіши миші ви послідовно виносите на екран інший схований текст. Такі режисерські знахідки дозволять вам привернути увагу аудиторії до слайдів. Принаймні глядачі захочуть подивитися, що ще нового і незвичайного ви придумали.
Щоб встановити ефекти анімації тексту для ряду слайдів у презентації, повторіть наступні дії для кожного слайда.
1. Виберіть ВидСлайди (пропустіть цей крок, якщо ви вже працюєте в режимі Слайди).
2. Клацніть на написі в слайді.
Power Point 97 виділить рамкою обраний вами напис.
3. Виберіть Показ слайдівВбудована анімація.
Відкриється додаткове меню.
4. Встановіть ефект анімації тексту — такий як  В'їзд чи Вкидання, — а потім виберіть Показ слайдівПерегляд анімації, щоб подивитися, як працює заданий вами ефект.
Щоб подивитися анімацію тексту на слайді, потрібно вибрати команду ВидПоказ слайдів.
Замість того щоб змушувати користувача послідовно переглядати всі слайди, ви можете встановити прямо в слайді командні кнопки, за допомогою яких на екран будуть викликатися в довільному порядку перший, останній, наступний чи шостий слайд від поточного.
Додавання кнопок (які називаються гіперпосиланнями), що дозволяють у ході демонстрації в довільному порядку переходити від слайда до слайда, надає вам (чи кому-небудь іншому, хто буде використовувати вашу презентацію) необмежену волю дій і оперативну гнучкість, що зробить вашу презентацію ще більш привабливою.
Для того щоб розмістити на слайді командні кнопки, виконайте наступні операції.
Виберіть Показ слайдівКеруючі клавіши.
Відкриється меню різних клавіш.
Клацніть на одній із клавіш.
Покажчик миші прийме вид хрестика.
Помістіть покажчик миші в місце, де ви хочете розташувати командну кнопку, натисніть ліву кнопку миші і перетягніть покажчик, визначивши необхідний розмір кнопки. Відпустіть кнопку мишки.
Відкриється діалогове вікно Настроювання дії.
Встановіть перемикач у стан Перейти по гіперпосиланню, потім клацніть на списку, що розкривається, і виберіть опцію Слайд.
Відкриється діалогове вікно Гіперпосилання на слайд.
У списку Слайд виберіть слайд, до якого ви повинні будете перейти після натискання кнопки гіперпосилання.
Клацніть на кнопці ОК у діалоговому вікні Гіперпосилання на слайд, а потім у вікні Настроювання дії.
Для перевірки роботи кнопки виберіть ВидПоказ слайдів.
Після створення командних кнопок у слайді вам може знадобитися перепозначити слайд, що буде з'являтися при натиску на кнопці. Просто клацніть на кнопці, призначення якої ви хочете змінити, клацніть правою кнопкою миші й в контекстному меню, що відкрилось, виберіть команду Змінити гіперпосилання. Відкриється діалогове вікно Гіперпосилання на слайд, у якому ви зможете перемінити цільовий слайд у поле Слайд.
Щоб переконатися, що ви не допустили якої-небудь грубої помилки при введенні тексту, що потім висвітиться на слайді для загального огляду, перевірте орфографію тексту. Натисніть для цього клавішу <F7> чи виберіть команду СервісОрфографія.
Після того як ви створили презентацію, перегляньте її, щоб вирішити, які слайди ще потрібно додати (чи знищити), де ще потрібно додати текст чи змінити порядок чи стиль подачі інформації.
У вашому розпорядженні п'ять різних режимів перегляду для роботи з презентаціями: Слайди, Структура, Сортувальник слайдів. Сторінки заміток і Показ слайдів.
У режимі Слайди ви можете переглядати презентацію послідовно, слайд за слайдом, і редагувати зовнішній вигляд, щоб домогтися повної досконалості. Для того щоб перейти до режиму Слайди, виберіть команду меню ВидСлайди. PowerPoint покаже один слайд із вашої презентації.
У режимі Структура ви не побачите в деталях, як виглядає кожен окремий слайд вашої презентації, але можна одним поглядом оглянути всю текстову інформацію, що буде представлена на слайдах вашої презентації. Таким чином, перед вами відкриється структура презентації і ви зможете організувати подачу інформації самим логічним чином.
Працюючи з презентацією в режимі Структура, ви можете сконцентруватися винятково на змісті змісту і редагуванні тексту, не піклуючись поки про те, як цей текст буде виглядати на слайді. Ви також зможете переносити фрагменти тексту зі слайда на слайд, що в режимі Слайди робити не так зручно.
Для того щоб приступити до роботи над створенням чи зміною структури презентації в режимі Структура, виберіть команду меню ВидСтруктура.
У режимі Структура не можна додавати чи змінювати малюнки в слайді. Цей режим створений для того, щоб допомогти вам краще організувати думки. Для того щоб додати слайдам зроблений зовнішній вигляд, вам належить повернутися в режим Слайди.
Ви можете вивести на печать структуру презентації для того, щоб хто-небудь іншої міг висловити свої зауваження. Щоб роздрукувати презентацію в режимі Структура, відкрийте діалогове вікно Печать комбінацією клавіш <Ctrl+P>. Потім виберіть зі списку Друкувати опцію Структуру і клацніть на кнопці ОК.
Якщо ви розглядаєте існуючу презентацію в режимі Структура, то можете вставити в неї новий заголовок (слайд).
1. Виберіть ВставкаСтворити слайд чи натисніть <Ctrl+M>.
Відкриється діалогове вікно Створити слайд.
2. Виберіть необхідну авторозмітку для слайда і клацніть на кнопці ОК.
Авторозмітка слайда визначає, як спочатку будуть розміщені на слайді напису і малюнки. Ви можете завжди згодом змінити розмітку слайда.
Є більш швидкий спосіб створення нового заголовка (слайда) у режимі Структура — помістити курсор на початку чи наприкінці існуючого заголовка і натиснути <Enter>.
У режимі Сортувальник слайдів на екрані комп'ютера відображається відразу стільки слайдів, скільки вміщає екран. Таким чином, ви можете переглянути відразу усю вашу презентацію у виді слайдів. Для того, щоб перейти до цього режиму, виберіть ВидСортувальник слайдів. PowerPoint відобразить усі ваші слайди в мініатюрному виді і дозволить вам проконтролювати послідовність слайдів у презентації (і змінити послідовність, якщо ви захочете).
Для того щоб зменшити чи збільшити число слайдів, одночасно відображуваних на екрані комп'ютера в режимі Сортувальник слайдів, використовуйте команду Масштаб.
Виберіть ВидМасштаб і потім установите необхідне значення перемикача (наприклад, 66% чи 50%).
Клацніть на стрілці поруч зі списком, що розкривається, Масштаб, праворуч на стандартній панелі інструментів, і виберіть необхідний відсоток (наприклад, 100% чи 25%).
Змінювати порядок слайдів у презентації найкраще в режимі Сортувальник слайдів.
Підведіть покажчик миші до слайда, положення якого ви хочете змінити.
Натисніть ліву кнопку миші.
PowerPoint виділить обраний слайд чорною рамкою.
Перемістити покажчик миші в ту позицію, куди ви хочете вставити обраний слайд.
Роwеrроіnt відзначить вертикальною лінією позицію, куди буде вставлений слайд після того, як буде відпущена кнопка миші.
Відпустіть ліву кнопку миші.
PowerPoint автоматично перенумерує слайди в презентації з урахуванням внесених змін.
Режим Сторінки заміток дозволяє додати коментарі до кожного слайда в презентації. Ви можете звертатися до цих коментарів під час чи презентації надрукувати їх у тезах доповіді для того, щоб ваша аудиторія мала їх під рукою під час і після презентації.
Текст, що ви вносите в розділ приміток, не буде відображатися на самих слайдах, у той же час уведений текст буде надійно ув'язаний саме з відповідним слайдом.
Для того щоб перейти до режиму Сторінки заміток і внести свої коментарі, виконаєте наступне.
1. Виберіть ВидСторінки заміток.
PowerPoint буде показувати кожен слайд із додатковим текстовим полем під слайдом, куди можна увести ваші коментарі.
2. Клацніть на текстовому полі приміток і уведіть ваш текст.


1.6. Виведення презентації на показ та на друкування
У режимі Показ слайдів ви зможете переглянути, як реально буде виглядати ваша презентація. Цей режим найкраще підходить для виявлення пропусків і помилок у слайдах і малюнках. Ви також будете використовувати цей режим перегляду презентації при демонстрації її вашим учням.
Щоб перейти до режиму Показ слайдів, необхідно виконати наступні дії.
1. Виберіть ВидПоказ слайдів.
З'явиться перший слайд вашої презентації в повноекранному режимі.
2. Для того щоб перейти до наступного слайду, використовуйте клавіші <> чи <>, а для перегляду попереднього слайда — клавіші <> чи <>.
3. Для виходу з перегляду слайдів натисніть <Еsс>. (РоwerPoint автоматично вийде з режиму перегляду слайдів, коли ви досягніть останнього слайда.)
Працюючи в режимі Показ слайдів, клацніть правою кнопкою миші, щоб відкрити контекстне меню. З цього меню ви можете вибрати команди переходу до наступного чи попередньому слайду і команду виходу з режиму перегляду презентації, не використовуючи клавіатуру.
Після того як ви домоглися необхідного зовнішнього вигляду презентації, роздрукуйте результати вашої праці. Для того щоб вивести презентацію на друк, виконаєте наступне.
1. Виберіть ФайлДрук (якщо ви використовуєте РоwerPoint як самостійну програму) чи виберіть РозділДрук (якщо ви використовуєте РоwerPoint у складі підшивки).
Відкриється діалогове вікно Друк.
2. Виберіть у списку Друкувати опцію, що відповідає вашим цілям (наприклад, Слайди, Сторінки чи заміток Структуру)
Ви також можете обмежити область печатки визначеними номерами слайдів, вибравши значення перемикача поточний слайд чи заповнивши поле слайди в розділі Діапазон друку.
3. Клацніть на кнопці ОК.2. Презентація урока «Дослід Резерфорда»
2.1. Труднощі при проведені уроку «Дослід Резерфорда» та їх вирішення
Особливе місце у формуванні світогляду учнів відіграє фізика. Являючись наукою про будову і властивості матерії, простору і часу, дає поняття про основні закони, які діють в матеріальному світі, а також пояснює їх дію в різних умовах, створюючи основу для формування наукового світогляду учнів. Тому викладання фізики, чи не найбільше, потребує застосування найновіших досягнень в техніці та педагогіці, адже вони допомагають зробити навчально-виховний процес більш системним та ефективним.
При вивченні в 11 класі в розділі “Фізика атомного ядра” теми “Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда” досить важко продемонструвати дане явище в шкільних умовах. А прилад, за допомогою якого це було б досить легко та цікаво для учнів провести цей дослід, не доступний для наших шкіл. Його можна придбати. Але за досить високу ціну, що не кожна школа може собі дозволити. Тому вчителі виходять із ситуації досить просто, вони пояснюють цей дослід майже “на пальцях”, вважаючи, що діти зрозуміють і так те, що написано в книжці.
Для дітей це досить важко. Вони все сприймають, спираючись на повсякденний досвід, і такий дослід, який проводив Резерфорд, їм досить важко уявити.
Комп’ютер являється потужним засобом, що спроможний істотно допомогти вчителю в його роботі. Він може використовуватись не тільки як засіб, що прискорює обчислення, але і як засіб наочності і поєднання її абстрактно-логічної сторони з предметно-образною, як засіб математичної обробки результатів демонстраційного експерименту і лабораторних робіт, контролю і самоконтролю знань учнів. Тут комп’ютер виступає в ролі посередника між учителем та учнем, що допомагає подати в найкращому вигляді матеріал.

2.2. Сценарій презентації
В даній роботі комп’ютер використовується для моделювання досліду Резерфорда. Зроблено модель досліду за допомогою презентації в програмі PowerPoint.
В презентації розглядається урок вивчення нового матеріалу “Дослід Резерфорда, ядерна модель атома”. (Додаток 1.)
Цей урок учитель починає як звичайний, із привітання, перевірки відсутніх та повідомлення мети і завдання. А далі, замість того, щоб пояснювати усно, учитель, ввімкнувши комп’ютери, дає учням можливість немов поринути у світ ядерної фізики. Прочитати історичні відомості про те, як уявляли в стародавні часи будову атома та як дійшли доо теперішніх уявлень. Побачать, як себе поводять -частинки, електрони, взнають, які є іще частинки в атомі.
Презентація уроку починається із слайду 1 “Титульний”.
Мал.1. Ескіз слайда 1.
Заголовок слайда (мал.1) записується з використанням шаблона WordArt. Текст записаний 16-м шрифтом. Зміна слайда відбувається автоматично через 2 секунди.
Далі слідує слайд 2 “Кнопки гіперссилок”.

Мал.2. Ескіз слайда 2.
В даному слайді описуються усі умовні позначення, які використовуються в даній презентації. Назви “Кнопки гіперссилок” та “Примітка” написано 28-м шрифтом, щоб його виділити. Інший текст написано 24-м шрифтом. Умовні позначення пояснюють символи керуючих кнопок, тобто кнопок гіперссилок. Примітка внизу сторінки виділена червоним кольором для того, щоб учні на неї звернули увагу та використовували в подальшій роботі. Для зміни слайда внизу сторінки в правому кутку розміщені дві керуючі кнопки, які пояснюються в умовних позначеннях.
Рух тексту в даному слайді та в усіх слідуючих відбувається за допомогою анімацій, які настроюються за допомогою функції “Настройка анімацій”, яка знаходиться в меню “Показ слайдів”.
Натиснувши клавішу [вперед] перейдемо на слідуючий  розділ “Історичні відомості”. В “Історичних відомостях” задіяно три слайди (мал.3-5). Усі вони мають подібну структуру до третього. Перехід на інші слайди відбуваються також за допомогою керуючих кнопок [вперед] та [назад]. Щоб повернутись на слайд із запитанямми, внизу дано клавішу із знаком запитання. В цих слайдах використовуються анімації для зацікавлення учнів.
В третьому слайді (мал.3) використано портрет такої відомої людини, як Арістотель, та описано його, та інших вчених древньості, уявлення про будову матерії. Внизу, під портретом, зображено одна із моделей будови речовини. Для тексту використано 18 шрифт. Текст вилітає з правої сторони, портрет Архімеда з’являється вже в тому місці, там де і повинен бути. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста.

Мал.3. Ескіз слайда 3.
В четвертому слайді (мал.4) також використано портрет відомого вченого,  що висунув уявленя, яких притримувались усі у ті часи, тобто Томсона. Під його портретом подана відразу і його модель атома. Текст записано 18-м шрифтом. В тексті виділено кілька речень червоним кольором. Як вже зазначалось в примітці (див.мал.2), його потрібно записати в зошит, щоб можна було до нього звернутись і в майбутньому. Текст вилітає з правої сторони, портрет Томсона з’являється вже в тому місці, там де і повинен бути, після появи текста. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста

Мал. 4. Ескіз слайда 4.
В п’ятому слайді (мал.5) також використано портрет відомого вченого, дослід якого буде розглядатися на даному уроці, тобто Ернеста Резерфорда. Під його портретом подана відразу і його установка для дослідження будови атома. Біля цієї установки описуються прилади, з яких зроблено установку. Текст записано 18-м шрифтом. Текст вилітає з правої сторони, портрет Резерфорда з’являється вже в тому місці, там де і повинен бути, після появи текста. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста.
Дослід Резерфорда показано на трьох слайдах (мал.6-8). Спочатку з правого боку вилітає текст, набраний 18-м шрифтом. Далі на екрані з’являється фольга, яка зображена у вигляді жовтого прямокутника.

Мал.5. Ескіз слайда 5.
Вона також вилітає з правого боку. Далі показано, як вилітає з лівої сторони -частинка, зображена у вигляді зеленої кульки. Вона зупиняється біля самої фольги, щоб заінтригувати дітей. Далі вимальовується траєкторія руху частинки та її початкове положення. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста.


Мал.6. Ескіз слайда 6.
В сьомому слайді (мал.7) відбувається показ проходження -частинки. Спочатку з правого боку вилітає текст, набраний 18-м шрифтом. На екрані уже зображено фольга (у вигляді жовтого прямокутника) та -частинка (у вигляді зеленої кульки). Також показано траєкторію та початкове положення точки. Далі -частинка проходить через фольгу та показано знову її траєкторія. В даному випадку наводиться приклад руху -частинки, на яку не діють гравітаційні сили ядра. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста.


Мал.7. Ескіз слайда 7.
В восьмому слайді (мал.8) відбувається показ відбивання -частинки.
Мал.8. Ескіз слайда 8.
Спочатку з правого боку вилітає текст, набраний 18-м шрифтом. На екрані уже зображено фольга (у вигляді жовтого прямокутника) та -частинка (у вигляді зеленої кульки). Також показано траєкторію та початкове положення точки. Далі знову ж таки з допомогою анімацій ілюструється характер руху -частинок, на яких впливає гравітаційна сила ядра. -частинка відбивається від фольги та показано її траєкторія. Керуючі кнопки, які знаходяться в правому нижньому кутку, виконують збір знизу, уже після появи малюнків та текста.
На слайдах 9-11 приведено аналіз зроблений Резерфордом по результатам проведеного досліду. На приклад наведено слайд 9 (мал.9).
Мал.9. Ескіз слайда 9.
В цих слайдах текст з’являється за допомогою анімацій, вилітаючи з правої сторони. Малюнок на екрані з’являється на екрані без анімації, на самому початку. В правому нижньому кутку знову випливають знизу кнопки гіперссилок.
Слайди 10 та 11 подібні до 9 слайду. Текст також вилітає з правої сторони за допомогою анімацій. Перехід відбувається за допомогою керуючих кнопок.
На слайді 12 (мал.10) приведена модель атома (водню), яку запропонуваав Резерфорд. Тут вже використано анімацію зникання фігури, для того щоб продемонструвати, як, за уявленнями Резерфорда раніше та і усіх інших вчених тепер, відбувається рух електрона навколо ядра. Для цього використано не один, а вісімнадцять кульокв, які почергово з’являлись та зникали.
Внизу, в лівому кутку слайда, зображено дві кульки, такі ж, які використовуються в демонстрації, та дано пояснення, що вони означають.
В правому, знову ж таки, для переходу слайдів, знаходяться кнопки гіперссилок, при натисканні яких можна повертатись назад, або переходити на слідуючий слайд.
Слідуючі слайди показують вже саму будову найпростішого атома за Резерфордом. На думку Резерфорда, вона нагадує модель Сонячної системи. Тому ядро знаходиться в центрі, немов Сонце, а електрони обертаються навколо нього як планети.

Мал.10. Ескіз слайда 12.
Слідуючий слайд виступає як матеріал для закріплення даного уроку. Тут задаються питання на той же матеріал, який пояснювався протягом уроку. Для того, щоб учні могли швидко знайти відповіді на цікавлячі їх питання, навпроти кожного запитання знаходиться клавіша допомоги, яка вертає на той слайд, де є правильна відповідь.
І для того, щоб учні могли ще й дома почитати про цей дослід та про інші цікаві подробиці, на останьому слайді для цього подається список літератури, яку потрібно використати. При чому використовується література двох видів: основна та допоміжна. Задається також завдання на самостійну роботу – знайти будь-які цікаві подробиці по даній темі. Літературу, крім заданої, можна використовувати на свій смак та вподобання.

3.    Презентація урока «Розв’язування задач»
3.1.    Труднощі при проведені уроку “Розв’язування задач”
Використання загального підходу доцільне для ефективності засвоєння програмного матеріалу (досягається головним чином за рахунок забезпечення індивідуалізації навчання шляхом використання адаптивних програм, тобто таких, в яких характер і послідовність інструктивних дійй машини залежать від діяльності учня), розвитку творчої самостіййності в розв’язанні пізнавальних задач, формуванні мислення, заснованого на чіткій логіці, свідомому осмисленні взаємозв’язків понять і явищ, що вивчаються. Цей підхід найбільш повно відображає потреби, які формуються при організації навчально-виховноо процесу і тому його можна вважати основним для використання при викладанні тої чи іншої навчальної дисципліни. Виходячи з цього, можна сформулюватти основні вимоги до фуункціонування комп’ютера в контурі учбової діяльності.
1.    Комп’ютер повинен забезпечувати можливість різного представлення на екрані дисплею того предметного середовища, в зміст якого вводиться учень. Конкретні способи такого представлення визначаються специфікою самого об’єкта, віковими особливостями учнів і логікою учбової діяльності, яка передбачає перехід суб’єкта від дії з натуральним об’єктом до різного роду моделей все більшої міри абстракності.
2.    Комп’ютер повинен забезпечити моделювання тих перетворень, які необхідно виконати, щоб розв’язати дану навчальну задачу.
Зрозуміло, що використання комп’ютера в навчанні не обмежується лише моделюванням об’єктів і дій з ними. Не менш важливим є забезпечення певних форм організації навчальної роботи, завдяки яким способи і засоби учбового моделювання в повній мірі засвоюються учнями. Це означає, що комп’ютер має забезпечувати організацію не тільки індивідуальних, але і групових форм діяльності учнів, які, в свою, дозволяять інтенсифікувати навчально-виховний процес, зробити його більш насиченим і повним.
Під час розв’язування задач на розрахунок складних кіл, коли в них немає чітко визначених послідовно чи паралельно з’єднаних елементів, доцільно використати метод вузлових потенціалів. Цим методом можна розрахувати не лише сили струму в окремих ділянках, загальний опір і різницю потенціалів між будь-якими точками схеми, а й заряди на конденсаторах. Користуючись цим методом, спочатку треба позначити потенціали всіх вузлів, вважаючи потенціал одного з вузлів рівним нулю, записати закон Ома для всіх ділянок кола і закон кірхгофа – для вузлів.
Метод вузлових потенціалів можна використати для визначення характеристик нелінійних елементів. Відомо, що провідники, для яких не виконується закон Ома, називають нелінійними. Такими провідними елементами є діоди, транзистори, електронні лампи та інші електричні пристрої. Для розрахунку електричних кіл, що мають такі елементи, треба знати залежність сили струму в елементі від напруги на ньому (або напруги від сили струму, що тече через елемент). Для розрахунку таких кіл справедливі обидва закони Кірхгофа.

3.2.    Сценарій презентації
Покажемо на конкретних прикладах застосування цього методу для розв’язування задач.
В якості наочного прикладу розв’язування задач до теми: “З’єднання провідників. Правило Кірхгофа”пропонується відповідна комп’ютерна розробка в PowerPoint.
Дана ілюстрація має кілька ланок (шаблів):
•    Титульна сторінка
•    Кнопки гіперссилок
•    Умова першої задачі, виведення схеми електричного кола
•    Розв’язання (слайди 4-6)
•     Умова другої задачі, виведення схеми електричного кола
•    Розв’язання (слайди 8-9)
•    Умова третьої задачі на самостійне опрацювання, виведення схеми електричного кола.
Після виведення титульної сторінки, яка має вигляд (мал.1):
Мал 1. Ескіз слайда 1.
Виводиться слайд із кнопками гіперссилок. Перехід між цими слайдами відбувається автоматично через 2 секунди.
Третій слайд – виведення умови першої задачі, схеми електричного кола до даної задачі. Хотілося б зауважити, що задачі даного типу є характерними, адже їх розв’язання пов’язане із складними алгебраїчними обчисленнями. При демонстрації електричного кола, провідники, по яких проходить електричний струм, позначаються червоними лініями і сила струму також позначається червоним кольором.


Мал.2.Ескіз слайда 3.
Три наступних слайди містять розв’язок даної задачі, де поступово обгрунтовується усе виведення та заключення.
Слідуючі слайди мають подібну до попередніх будову.
Слайд із умовою задачі для самостійної роботи пропонує учням задачу подібну до попередніх. Електричне коло до цієї умови також подається тут.
Останій слайд виводить повідомлення привітання учня із виконанням завдань та побажаннями успіху.


Мал.3.Ескіз слайда 12.

4.    Презентація урока «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»»

4.1.    Труднощі при проведені уроку «Лабораторна робота на тему: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра»»
В сучасних умова в школах відбувається криза із приладами та матеріалами для проведення лабораторних робіт. Раніше без проблем можна було отриматти прилади та проводити будь-які досліди з ними. А зараз, коли у вчителя на руках обмежена кількість приладів, або навіть у єдиному екземплярі, то діти "складають кола", перемальовуючи схеми в зошит і на цьому їхня робота завершується. Вони навіть немають можливості перевірити правильність даної схеми.
Програма PowerPoint не дасть в руки дітям прилади, яких не вистачає, та дасть можливість їм хоча б на екрані скласти коло, та перевірити його за зразком.

4.2    Сценарій презентації
В даній роботі комп’ютер використовується для проведення лабораторної роботи. Лабораторна робота з фізики на тему “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра” є продовженнням теми “Послідовні та паралельні з’єднанння провідників”. Цю лабораторну роботу розроблено за допомогою презентації в програмі PowerPoint.
Даний урок учитель починає як звичайний, із привітання, перевірки відсутніх та повідомлення мети і завдання. А далі, замість того, щоб роздати дітям прилади та матеріали, яких немає, учитель, ввімкнувши комп’ютери, дає учням можливість скласти коло та перевіритити його правильність за допомогою презентації уроку “Лабораторна робота на тему “Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра”””.
Виведення даного уроку на екран розпочинається  титульним листом, вигляд якого зображенний на мал.1. Тут використано шаблон WordArt при написані заголовка слайда. Текст записано 16-м шрифтом. Зміна слайда відбувається через 2 секунди автоматично.
Мал.1. Ескіз слайда 1.    
Наступний слайд  ¬- “Кнопки гіперссилок” – містить інформацію про умовні позначення схем електричних кіл. Умовні позначення та інформація про них з’являються за допомогою анімацій. Усе це зображено на малюнку 2.
Мал.2. Ескіз слайда 2.    
Далі, для переходу між слайдами використано функціональні клавіші /вперед/ та /назад/.
Третій слайд (мал.3) виводить на екран тему, мету уроку, прилади і матеріали та завдання, які потрібно виконати.


Мал.3. Ескіз слайда 3.
На четвертому слайді (мал.4) зображено прилади та матеріали, які використовуються в даній роботі.
Хід роботи складається із кількох слайдів:
•    П’ятий (мал.5) містить інформацію про перший пункт роботи: “Складіть коло, з’єднавши послідовно батарею елементів, амперметр, досліджуваний провідник (спіраль), реостат, ключ”.

Мал.4. Ескіз слайда 4.
При цьому на екрані у верхньому лівому кутку висвічуються прилади та матеріали. Внизу екрана з’являється клавіша (вказується яка), при натискані якої учень отримує підсказку про те, як правильно складати це коло, перейшовши на самий останій слайд, де вона міститься.Мал.5. Ескіз слайда 5.
При наведені мишкою та натискані  на будь-якому із поданих приладів відбувається перехід із режиму показу в режим створення, де діти можуть скласти таке коло , яке їм потрібне.
Для того, щоб знову повернутись в режим показу, потрібно натиснути клавішу "Показ", що і вказано внизу слайда.
•    Шостий (мал.6) – “Виміряйте силу струму в колі”
При цьому також на екрані у верхньому лівому кутку висвічуються прилади та матеріали. Внизу екрана з’являється клавіша, при натискані якої учень отримує підсказку про те, які дані можна отримати в цьому  колі, перейшовши на передостаній слайд, де вона міститься.
•    Сьомий (мал.7) – “До кінців досліджуваного провідника приєднайте вольтметр і виміряйте напругу на провіднику”.
Розробка цього слайду подібна до попереднього. Тут також присутня клавіша, яку можуть використовувати учні в разі необхідності.


Мал.6. Ескіз слайда 6.


Мал.7. Ескіз слайда 7.
•    Восьмий (мал.8) – “За допомогою реостата змініть опір кола і знову виміряйте силу струму в колі та напругу на досліджуваному провідникові”.Мал.8. Ескіз слайда 8.
•    Девятий (мал.9) – “Результати вимірювань запишіть у таблицю”
•    Користуючись законом Ома обчисліть опір провідника за допомогою кожного окремого вимірювання (мал.9). Результати запишіть в зошит.


Мал.9. Ескіз слайда 9.Висновки
Комп’ютер являється потужним засобом, що спроможний істотно допомогти вчителю в його роботі. Проте педагогічна доцільність комп’ютерного навчання в умовах загальноосвітньої школи досягається тоді, коли вона базується на теоретичних і практичних концепціях педагогічної науки.
Предмет дослідження: теорія і практика цілеспрямованого використання комп’ютера в процесі навчально-пізнавальної діяльності.
Метою роботи є комп’ютерна підтримка навчального процесу з фізики в загальноосвітній школі, розширення міжпредметних зв’язків фізики з інформатикою, що сприятиме підвищенню інтересу учнів до навчання.  
Практична значимість полягає в тому, що застосування комп’ютера в процесі навчання є більш активним і переважаючим в порівнянні з існуючими методиками, особливо в плані розширення можливості аналізу фізичних явищ і процесів, а отже і більш глибокого і усвідомленого вивчення курсу. Крім того, використання комп’ютера в значній мірі дозволяє здійснити вивільнення додаткового резерву часу на уроці.
Під час виконання дипломної роботи були повністю виконані поставлені завдання і досягнені наступні результати:
1.    Розроблено презентацію уроку  "Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома" в PowerPoint.
2.    Розроблено презентацію уроку  "Розв’язування задач" в PowerPoint.
3.    Розроблено презентацію уроку  "Лабораторна робота на тему: "Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра і вольтметра"" в PowerPoint.
Фізика, насамперед, є наукою дослідною, експериментальною, отже дуже доречним було б використання комп’ютера для різного роду моделювання процесів, явищ, адже добре побудована модель, в ряді випадків є більш цінною ніж демонстрування самого процесу або явища. Крім того, з метою поглиблення розуміння фізичних явищ, ряд задач доцільно розв’язувати з допомогою ЕОМ. Цей метод дозволяє вчителю фізики при викладанні частіше звертатися до фізичногообчислюваного експерименту, більш наочно встановлювати залежність одних величин від інших, глибше досліджувати задачі з фізико-технічною спрямованістю, при цьому посилюється політехнічна орієнтація навчання . Зрозуміло, що для викладання фізики важливо не обмежуватися розробкою різних варіантів програмного навчання, машиного опитування і навіть обробкою результатів експериментів. Потрібно активно проводити розробку машинних експериментів тих явищ, які взагалі неможливо продемонструвати в шкільних лабораторіях. При користуванні такими програмами учні не тільки впевнюються в істинності важливих понять і законів, але і можуть отримувати нові пізнавальні результати, які мають принципове значення. Багато методистів вважає, що машинний експеримент має зайняти місце модельного.

Література

1.    Акоста В., Кован К., Грэм Б. Основы современной физики.перевод под ред. доктора физ-мат наук, професора А.Н.Матвеева.–М. Просвещение, 1981.–496с.
2.    Аладьев В.З., Тупало В.Г. Компьютерная хрестоматія.-К.: Украинская энциклопедия, 1993.– С.219-225.
3.    Альбын К.В., Білий М.С., Гончаренко С.У., Розенберг М.Й. Методика викладання фізики.– К.: Вища школа,1970.–246с.
4.    Викладання фізики в школі // Збірник статей. За ред. Є.В.Коршака.–К.: “Радянська школа”, 1981.–144с.
5.    Викладання фізики в школі // Збірник статей. За ред. Є.В.Коршака.–К.: “Радянська школа”, 1979.–160с.
6.    Викладання фізики в школі // Збірник статей. За ред. Є.В.Коршака.–К.: “Радянська школа”, 1978.– С.59-62.
7.    Великов К.Ф. Физика XX века. Развитие и перспективы.– М.: Просвещение, 1998.–216с.
8.    Велес Вонг, Роджер С. Паркер. MICROSOFT OFFICE 97 для Windows для “чайников”.: Пер. с англ.- Л.: Диалектика, 1997.- 320с.ил.
9.    Извозчиков В.А., Ревунов А.Д. Электровычислительная техника на уроках физики в средней школе.– М.: "Просвещение", 1988.–239 с. :ил.–с.6-19.
10.    Информатика: Учеб. Пособие для пед. спец. высш. учеб. заведений / А.Р.Есаян, В.И.Ефимов, Л.П.Лапицкая и др.–М.: “Просвещение”,1991.–228с.: ил.
11.    Ляшенко А.И. Оценивание лабораторних работ // Физика в школе. –1987.– №2.– С.58-59
12.    Методика викладання математики і фізики: Респ. Наук.-метод. зб./Редкол.:О.І.Бугайов та ін. – 1984.-К.: “Радянська школа”.,1990.- Вип.6.- 152 с. – 56-59. 
13.    Г.Я.Мякишев, Б.Б.Буховцев Фізика: підручник для 11-го кл. сер. шк.:Затв. Держ. ком. СРСР по нар. освіті. – К.: “Рад. шк.”,1992.- 256с.
14.    Низамов И.М. Математическое моделирование физических процессов с помощью ЭВМ // Физика в школе, №3, 1986.–С.59-62.
15.    Пьоришкін А.В., Родіна Н.А. Фізика: підруч.для 8-го кл. серед. шк.: Затв. держ. ком. СРСР по нар. освіті. – М.: “Просвещение”,1989. - п. 45.
16.    Пул Л. Работа на персональних комп’ютерах.– Пер. с англ..– М.: Мир, 1986.–383с.
17.    Рубцов В., Марголис А., Пажитков А. Комп’ютер как средство ученого моделирования // Информатика и образование. 1987. №5.–с.8-13.
18.    Учителі-методисти радять і пропонують: Посібник для вчителя / Упоряд. А.Я.Самардак. За ред. докт.пед. наук., проф.О.І.Бугайова.– К.: “Радянська школа”., 1990.–143с.–с.45-56.
19.     Фейнман Р., Лейтан Р., Сэндс М. Фейнмановские лекции по физике. Вып.1., “Мир”, 1965, 206с.


Зв'язок з автором
Контактний телефон:
e-mail: bezkoshtovno@ref.km.ua
 

Не пропустіть

Завантаження панелі...